Privacyverklaring

De cursus is beveiligd met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Newhealth Collective neemt als beheerder van de cursus uw privacy serieus en neemt de wettelijke bepalingen daaromtrent zorgvuldig in acht. Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden.

Algemeen

Newhealth Collective biedt via verschillende communicatiemiddelen informatie en diensten aan. Indien u hier gebruik van maakt, beschikt Newhealth Collective over bepaalde gegevens van u. Newhealth Collective gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De verwerking van uw gegevens voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De medewerkers van Newhealth Collective die omgaan met uw gegevens, zijn tevens gebonden aan het beroepsgeheim zoals beschreven in artikel 457 van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek.

Newhealth Collective zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens geregistreerd worden en voor welke doeleinden. Voor de duidelijkheid wordt er onderscheid gemaakt tussen persoonsgegevens en bezoekgegevens.

Persoonsgegevens

Tijdens onze dienstverlening wordt er in sommige gevallen gevraagd naar uw persoonsgegevens. Deze omvatten bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres en geboortedatum en worden gebruikt:

 • Om de cursus technisch mogelijk te maken;

 • Om in te schatten of de cursus voor u geschikt is;

 • Om u te laten weten of de betreffende cursus geschikt voor u is of niet;

 • Om u inloggegevens te verstrekken voor deelname aan de cursus;

 • Om u te vragen of u bereid bent om deel te nemen aan onderzoek;

 • Om u in de loop en na afloop van de cursus via e-mail uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst om na te gaan hoe het met u gaat en uw mening te vragen over de cursus;

 • Om u na het invullen van vragenlijsten persoonlijk te berichten en zo nodig te adviseren;

 • Om de cursus te evalueren;

 • Voor administratieve doeleinden;

 • Voor het doen van onderzoek ten behoeve van de cursus.

Bezoekgegevens

Tijdens onze dienstverlening worden bezoekgegevens geregistreerd. Deze omvatten bijvoorbeeld de datum van aanmelding voor een cursus, de tijdsduur die u ingelogd bent, surfgedrag, IP-adressen en URL’s en kunnen gebruikt worden:

 • Voor beheertechnische doeleinden, zoals voldoende servercapaciteit voor het aantal bezoekers;

 • Voor administratieve doeleinden, zoals de verwerking van nota’s;

 • Voor onderzoeksdoeleinden, zoals effectiviteit van de cursus, deelt Newhealth Collective geanonimiseerde gegevens met het Trimbos-instituut. Er wordt geen onderzoek gedaan naar individuen daarom wordt er voor dit onderzoek geen gebruik gemaakt van naam- en adresgegevens.

Cookies

Op de delen die alleen toegankelijk zijn voor deelnemers, wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze worden alleen gebruikt om de toegang te controleren en het gebruik van de omgeving te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden aangemaakt.

Wijziging Privacy Statement

Newhealth Collective behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Het privacy statement is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.